Logo

Faculty

HONORARY CHAIRMAN

Shaw Akizuki - J

 

CHAIRMEN OF THE HIP DAY

Frédéric Laude - F

Kenji Ohzono - J

 

CHAIRMEN OF THE KNEE DAY

Peter Koch - CH

Yoshinori Kadoya - J

 

CHAIRMEN OF THE SPINE DAY

Claudio Lamartina - I

Yukihiro Matsuyama - J

 

INVITED FACULTY

Masaharu Aihara - J

Claudio Dora - CH

Shigeto Ebata - J

Gen Emoto - J

Goldberg - US

Philippe Hernigou - F

Hiroshi Horiuchi - J

Yoshiharu Kawaguchi - J

Luc Kerboull - F

Akio Kobayashi- J

Andrew Leicester - AU

Morio Matsumoto - J

Arash Nabavi - AU

Shigeru Nakagawa - J

Toru Nishiwaki - J

Kazuhiro Oinuma - J 

Makoto Sakaguchi - J

Takashi Sato - J

Tom Savvoulidis -AU

John Skinner - UK

Kenichiro Takashiba - J

Pascal Vié - F

Norikazu Yokoyama - J